Politica de confidențialitate
Piatra Pinului
 1. INFORMAȚII GENERALE

 

Conținutul website-ului www.piatrapinului.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a PIATRA PINULUI RESORT SRL (în continuare PIATRA PINULUI RESORT), cu sediul în Voroneț – zona Ariniș nr. 620, Gura Humorului, jud. Suceava, telefon 0738.005.500, e-mail piatrapinului@gmail.com sau contact@piatrapinului.ro, site www.piatrapinului.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava cu numărul J33/1562/2017, CUI 381780.

 

În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date) care se aplică în țara noastră de la data de 25.05.2018 (denumit în continuare „GDPR” sau „Regulamentul european”).

 

În calitate de operator de date cu caracter personal, PIATRA PINULUI RESORT urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și normele Regulamentului european.

 

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu data de 25 mai 2018 și are rolul de a vă informa că PIATRA PINULUI RESORT aplică și respectă prevederile Regulamentului, cu privire la:

 

 • prelucrările de date cu caracter personal derulate de operator, în vederea desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate;

 

 • prelucrările de date cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;

 

 • prelucrările de date cu caracter personal ale colaboratorilor noștri efectuate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale cu privire la legislația financiar-fiscală etc.

 

PIATRA PINULUI RESORT poate actualiza prezenta Politică periodic, în funcție de modificările și completările legislative aplicabile, pe măsură ce serviciile pe care le asigurăm se modifică, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

 

 1. DEFINIȚII

 

 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 • Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • Persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Vizitator: orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul;
 • Persoană vizată: orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către PIATRA PINULUI RESORT în calitate de operator;
 • Restricționarea prelucrării: marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • Sistem de evidență a datelor: orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
 • Destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;
 • Parte terță: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • Consimțământ al persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • Încălcarea securității datelor cu caracter personal: încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 • Autoritate de supraveghere, (în continuare ANSPDCP ‑ Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării de Date cu Caracter Personal): autoritate națională publică, autonomă și independentă, instituită în temeiul articolului 51 din Regulament, având drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice aflate pe teritoriul României, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date. Are sediul în București, Bulevardul Magheru nr. 38-40.

 

III. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor și raporturilor pe care dumneavoastră, ca persoană vizată, le stabiliți cu PIATRA PINULUI RESORT, respectiv cu Site-ul. Astfel, operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

 1. În cazul persoanelor care vizitează Site-ul sau utilizează funcții din cadrul Site-ului: nume, prenume, e-mail, telefon;
 1. În cazul desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate, și pentru prestarea în condiții de maximă calitate a serviciilor noastre și îndeplinirea cerințelor legale aferente, PIATRA PINULUI RESORT colectează următoarele categorii de date cu caracter personal ale turiștilor:
 • date de identificare: nume, prenume, cetățenie, data nașterii, locul nașterii;
 • date de contact: adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail;
 • numere de identificare națională: seria și numărul actului de identitate;
 • alte date cu caracter personal: data sosirii, data plecării, scopul venirii în România, semnătura, imagini video înregistrate de sistemele de securitate fizică ale obiectivului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal al minorului.

 1. În cazul prelucrărilor de date cu caracter personal ale colaboratorilor, reprezentanților partenerilor comerciali sau partenerilor contractuali, efectuate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale:
  • date de identificare: nume, prenume; 
 • date de contact: adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail; 
 • numere de identificare națională: seria și numărul cărții de identitate, CNP; 
 • alte date cu caracter personal: semnătura, funcția, imagini video înregistrate de sistemele de securitate fizică ale obiectivului.

 

 1. SCOPURILE PRELUCRĂRII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate menționate la

Capitolul III, vor fi prelucrate de PIATRA PINULUI RESORT în următoarele scopuri:

 1. pentru prestarea serviciilor conform obiectului de activitate în raport cu turiștii:
 • efectuarea rezervărilor online sau telefonic;
 • completarea formularului de rezervare camere;
 • completarea fișei de anunțare a sosirii și plecării;
 • îndeplinirea obligațiilor contractuale care ne revin față de turiști;
 • prestarea serviciilor noastre;
 • îmbunătățirea serviciilor oferite;
 • oferirea de informații cu privire la serviciile noastre;
 • întocmirea de facturi și încasarea contravalorii acestora;

 

 1. derularea și executarea contractelor încheiate cu colaboratorii, reprezentanții partenerilor comerciali sau partenerii contractuali: 
 • oferirea de informații cu privire la serviciile noastre; 
 • prestarea serviciilor noastre, întocmirea de facturi și încasarea contravalorii acestora; 
 • evidența electronică a furnizorilor.

 

 1. TEMEIURILE LEGALE ȘI JURIDICE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. Temeiuri legale: 
 • demersurile și ulterior, încheierea și executarea unui contract;
 • consimțământul explicit care se solicită persoanei vizate pentru anumite scopuri de prelucrare;
 • interesul legitim urmărit de operator sau de o parte terță (cu excepția situațiilor în care prevalează interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei vizate);
 • protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • îndeplinirea unei obligații legale a operatorului sau persoanei împuternicite.
 1. Temeiuri juridice: 
 • Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal;
 • Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală;
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Legea nr. 333/2003 (privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor), republicată în 2014;
 • HG 301/2012, actualizată în 2015, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003.

 

 1. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PIATRA PINULUI RESORT, în calitate de operator, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în strict acord cu durata necesară realizării scopurilor de prelucrare pentru care au fost colectate (prezentate la Capitolul IV) cu respectarea procedurilor interne privind retenția și securitatea datelor și în acord cu politicile noastre interne, asigurându-se conformitatea cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

 

VII. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

PIATRA PINULUI RESORT nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în țări terțe sau în afara Spațiului Economic European.

VIII. MĂSURI DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PIATRA PINULUI RESORT acordă o importanță deosebită confidențialității și securității datelor cu caracter personal colectate și prelucrate conform scopurilor enumerate la Capitolul IV, punctele 1 și 2.

 

Vă informăm că operatorul a dispus măsurile tehnice și organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, astfel că procedurile de prelucrare asigură respectarea integrală a principiilor prelucrării, stabilite la art. 5 din Regulamentul european:

 

 • datele sunt colectate și prelucrate numai prin mijloace legale, în mod echitabil și transparent față de dumneavoastră;
 • prelucrările se efectuează numai în concordanță cu scopurile prezentate la Capitolul IV, respectându-se cerințele temeiurilor legale pentru fiecare tip de prelucrare;
 • se colectează și prelucrează numai date adecvate și relevante, cu respectarea principiului minimizării;
 • au fost instituite proceduri de lucru pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și s-au implementat soluții tehnice care asigură securitatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor;
 • s-a efectuat instruirea personalului cu privire la normele și procedurile de prelucrare și securizare a datelor cu caracter personal.

 1. UTILIZAREA DE PROCESE DECIZIONALE AUTOMATE ȘI CREAREA DE PROFILURI

 

PIATRA PINULUI RESORT nu utilizează procese automate pentru cearea de profiluri prin prelucrarea de date cu caracter personal.

 

 1. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile noastre, de a naviga pe Site și de a beneficia de facilitățile oferite pe acest spațiu.

 

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului sau de a da curs solicitărilor dumneavoastră.

 

Pentru respectarea drepturilor și libertăților de care beneficiați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, PIATRA PINULUI RESORT vă solicită acordul dar trebuie să luați în considerare faptul că pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform prevederilor Regulamentului. În astfel de cazuri, PIATRA PINULUI RESORT poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi îndeplinirea unor obligații legale, executarea contractului sau interesul legitim.

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidențialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de acces: au dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare;
 • dreptul la rectificare: presupune corectarea de către operator a datelor personale incorecte sau incomplete;
 • dreptul la opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării;
 • dreptul de ștergere: conferă persoanei vizate dreptul de a solicita ștergerea datelor stocate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când persoana vizată își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când persoana vizată apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată poate obține restricția de procesare a datelor sale cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când consideră că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice această acuratețe;
 • dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal pe care le-a furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să solicite transmiterea acestor date unui alt operator de date;
 • dreptul de a depune o plângere în instanță: atunci când persoana vizată apreciază că drepturile sale au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prevederile Regulamentului european.

În situația în care apreciați că prelucrările de date realizate de PIATRA PINULUI

 

RESORT în contextul relaționării cu dumneavoastră încalcă drepturile prevăzute de Regulamentul european, vă puteți adresa operatorului cu o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul din Voroneț – zona Ariniș nr. 620, Gura Humorului, jud. Suceava, sau la adresa de e-mail piatrapinului@gmail.com sau contact@piatrapinului.ro.

 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon 0318.059.211, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro).

 

În toate cazurile, PIATRA PINULUI RESORT va respecta drepturile dumneavoastră, precum și prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.